اتابکان زنگی و خلافت عباسی؛ واگرایی ها، هم گرایی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

2 استادیار وعضوهیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

10.22081/hiq.2019.67081

چکیده

اتابکان زنگی حکومتی ترک‌تبار بودند که به طور رسمی از سال 521 هجری در موصل به قدرت رسیدند و تا سال 624 هجری بر پاره‌ای از مناطق شمال عراق حکومت ‌کردند. این حکومت به دلیل شرایط ویژه جهان اسلام در آن روزگار، مناسبات مهمی با قدرت‌های زمانه خود؛ یعنی امپراتوری بیزانس، امارت‎های انطاکیه و رها، پادشاهی اورشلیم و خلافت عباسی برقرار کرد. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی و با روش توصیفی ـ تحلیلی، تحول مناسبات اتابکان زنگی با خلافت عباسی و شرایط، علل و روند آن را بررسی نموده است و به این نتیجه دست یافته است که مناسبات این دو دولت، متأثر از سیاست‌های داخلی دو طرف و شرایط زمانه، از مرحله واگرایی به مرحله هم‌گرایی گذر کرده ‌است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Convergence and Divergence between Atabakan e- Zangi and Abbasid caliphate

نویسندگان [English]

 • Hamid Mozaffari 1
 • seyed ahmad aghili 2
 • Mostafa Pirmoradiyan 3
1 M. A in history of Islam
2 Assistant Professor, Department of History, Sistan and Baluchestan University
3 Associate professor of history department, Isfahan University
چکیده [English]

Atabakan e- Zangi was a Turkish government that they formally achieved authority from 521 to 624 After Hijrah in Mosel and governed in some states in the North of Iraq. Due to theparticular conditions of the world of Islam at that time, this government could have important relations with some authorities including Byzantine Empire, Antakya (Antioch) and Raha governorships, kingdom of Jerusalem and Abbasid caliphate. Taking advantage of the historical approach and descriptive-analytical method, the present research investigated the changes in the relationship between Atabakan e- Zangi and Abbasid caliphate as well as the conditions, reasons, and the trend of this relationship. Finally, it concluded that the relationships between these two governments affected by their internal policies and the conditions of time passed from divergence to convergence respectively

کلیدواژه‌ها [English]

 • Atabakan e- Zangi
 • Mosel
 • Abbasid caliphate
 • North of Iraq
 • political relations

عنوان مقاله [العربیة]

الخلاف و الوفاق بین الدولة الأتابکیة الزنجیۀ والخلافة العباسیة

چکیده [العربیة]

کانت الدولة الأتابکیة، حکومة ترکمانیة سیطرت رسمیًا على الموصل منذ عام 521 هـ وحکمت بعض أجزاء من شمال العراق حتى عام 624 هـ. نظرًا للظروف المحیطة بالعالم الإسلامی فی ذلک الوقت، أقامت هذه الحکومة علاقات مهمة مع السلطات المعاصرة لها: کالإمبراطوریة البیزنطیة، والإمارة الأنطاکیة والرها، ومملکة القدس، والخلافة العباسیة.
البحث الحالی یدرس و بأسلوب وصفی تحلیلی التطور التاریخی للعلاقات
بین الدولة الزنکیة والخلیفة العباسی، ویدرس أیضاً الظروف والأسباب المؤثرة
فیه، ویخلص إلى أن العلاقات بین هاتین الدولتین تتأثر بالسیاسات الداخلیة
للجانبین و الظروف المسیطرة علیهما بحیث تطور من مرحلة الاختلاف إلى مرحلة التقارب و الوفاق

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الدولة الزنجیۀ
 • الموصل
 • الخلافة العباسیة
 • شمال العراق
 • العلاقات السیاسیة