دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، پاییز 1386 
6. مرجئه

صفحه 131-166

پروین گودرزی