دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، تابستان 1386