احساسات ضد اخباریگری در بین علمای عصر قاجار با تأکید بر محمدباقر خوانساری (متوفی 1313ق)

نویسندگان

1 نویسنده

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود.

چکیده

اختلاف نظر بین دو مکتب فقهی اخباری و اصولی پیش از آن که در سده­13­هـ. ق به پایان رسد، از چالشی دنباله دار بین دو نحله از قرون 11و 12 شروع شده بود. در این روند پیوستگی های سببی و نسبی بین روحانیون اصولی به تقویت مقام مجتهدان و اتحاد آنها علیه دیدگاه روحانیون اخباری منجر شد. این مقاله تلاش دارد تا با پیگیری قرابت­های موجود بین علمای دینی و مطالعه موردی میرزا محمدباقر خوانساری به تحلیلی در باره علل گرایشهای ضد اخباری در میان روحانیت عصر قاجار بپردازد. واکاوی گفتارهای ضد اخباری کتاب روضات الجنات خوانساری و بررسی پیوندهای نسبی نویسنده این اثر فقهی با دیگر معارضان اخباریه کوششی است که نویسنده مقاله آن را سرلوحه تحقیق خویش قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-Akhbarist Feelings among the Scholars of the Qajar Period With an Emphasis on Bagher-e Khansari (d. 1313 A.H.L.)

نویسندگان [English]

  • Andrew J. Newman 1
  • Mohammad Nabi Salim 2
چکیده [English]

The difference of opinion between the two Akhbari and Usuli schools of law began with a long challenge between the two in the 11th and 12th centuries (A.H.L.) before ending in the 13th century. During this time blood relations and inter-marital connections between the Usuli scholars strengthened the position of Usuli Mujtahids (jurists) and caused solidarity among them vis-à-vis the viewpoints of Akhbari scholars.
Following up on the existing intimacy between religious scholars and taking up the case study of Mirza Mohammad Bagher-e Khansari, this paper tries to present an analysis about the causes of anti Akhbarism among the clergy of the Qajar period.
The writer has chosen a restudy of anti-Akhbarist treatises in Khansari’s “Rawdhat ul-Jannat” and his inter-marital relations with other opponents of the Akhbaris as his main points of focus here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhbarism
  • Khansari
  • ijtihad (jurisprudence)
  • the clergy
  • “Rawdhat ul-Jannat”
  • the Qajar Period