دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، بهار 1386 
7. مدارس امپراتوری عثمانی

صفحه 149-174

اکمل الدین احسان اغلو؛ مهدی عبادی