دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، تیر 1382 
تاریخ اقتصادى مصر در دوران اولیه‏ اسلامى‏1 (1171- 868م/567-254ق)

صفحه 163-198

گلادیس فرانتس - مورفی؛ معصومعلی پنجه؛ مرتضی کریمی