دوره و شماره: دوره 24، شماره 3- پاییز 1402 - مسلسل 95 - شماره پیاپی 95، آذر 1402، صفحه 7-236 
مقایسه رویکرد سلجوقیان ایران و فاطمیان مصر در واگذاری اقطاعات

صفحه 113-140

10.22081/hiq.2024.75255

پوریا اسمعیلی؛ عباس برومنداعلم؛ محسن بهرام نژاد؛ امیرحسین حاتمی