دوره و شماره: دوره 24، شماره 2- تابستان 1402 - مسلسل 94 - شماره پیاپی 94، آذر 1402، صفحه 7-238 
بررسی عوامل مؤثر در رشد اقتصاد نیشابور در عصر طاهریان

صفحه 7-30

10.22081/hiq.2023.75080

محمدرضا سوقندی؛ شهربانو دلبری؛ طاهره عظیم‌زاده طهرانی؛ محمود مهدوی دامغانی