دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، مهر 1382