دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، پاییز 1380 
8. تاریخ و فلسفه تاریخ

صفحه 169-188

برکلی ادینس؛ نصر الله صالحی