دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، مهر 1380 
تاریخ و فلسفه تاریخ

صفحه 169-188

برکلی ادینس؛ نصر الله صالحی