دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، تابستان 1380