دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67 - شماره پیاپی 3، آبان 1395 
شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار

صفحه 7-49

رسول جعفریان؛ قاسم قریب؛ حسن طارمی راد