دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، بهمن 1395، صفحه 1-280 
تحلیل انتقادی فضایل اختصاصی عبدالله بن عباس در روایات

صفحه 135-160

سید جعفر صادقی؛ عبدالهادی فقهی‌زاده؛ محمدهادی امین‌ناجی