دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، آذر 1392 
تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری – بازرگانی نیشابور

صفحه 151-174

محسن رحمتی؛ مظفر علی دادی گراوند؛ هادی حق نظری؛ نجمیه گراوند