عثمانیه و شیعه در دو قرن نخست هجری

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

دانش آموختة رشتة تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

جریان­های سیاسی عثمانیه و شیعه که پس از مرگ عثمان در سال 35 ﻫ شکل گرفتند در قرون نخستین اسلامی به عنوان افکار غالب و تأثیرگذار در جامعه اسلامی، ادامه حیات دادند. تقابل این دو جریان سیاسی که به تدریج به دو جریان­ اعتقادی تبدیل شدند، سبب شد تا این جریان­ها از تغییرات یکدیگر متأثر شوند. از سوی دیگر ظهور نظریه "تربیع" در قرن دوم هجری و اوج گیری آن در قرن سوم هجری موجب گردید تا تفکر عثمانیه رو به افول رود و در برابر آن پیروان سیاسی تفکر شیعی رشد یافتند. این مقاله کوشیده است با استناد به منابع نزدیک به دو قرن نخست هجری، این تحول را با رویکردی تاریخی مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Othmanism and Shiism in the First two centuries

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Kheirkhah Alavi
Graduated from history of Islam, Baqir al- Olum University
چکیده [English]

Othmanid and Shiite trends being developed following the death of Othman in 35 after hijrah were ongoing as the dominant and effective thoughts in the Islamic community in the first Islamic centuries. The contradiction of these two political trends which gradually changed into two belief trends provided the ground for them to be aware of the changes of one another. On the other hand, the advent of theory of “ Tarbee’ ” in the second century and its climax in the third century led to the failure of othmanid thought and against it, the enlargement of political followers of Shiite thought.
This article is to study this change utilizing a historical approach and referring to resources in the first two centuries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiism
  • Othmanism
  • Hashemite
  • umayyad
  • Ali ‘PBUH’
  • Othman