دوره و شماره: دوره 23، شماره 2- تابستان 1401- مسلسل 90 - شماره پیاپی 90، آذر 1401، صفحه 1-324 
جایگاه فرهنگ سیاسی ایران در تواریخ محلی کرمان عهد قراختایی

صفحه 237-266

10.22081/hiq.2022.73498

علی کرم طاهریان قلندر؛ سید ابوالفضل رضوی؛ هوشنگ خسرو بیگی