دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، تابستان 1394 
6. بررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان

صفحه 141-174

جعفر شریفی؛ محمد علی چلونگر؛ سید علیرضا ابطحی