دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، بهار 1394، صفحه 1-269 
3. نقش فاطمیان در گسترش علوم نقلی

صفحه 81-118

حسن غفاری فر؛ صفورا سالاریه