دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، پاییز 1392 
6. تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری – بازرگانی نیشابور

صفحه 151-174

محسن رحمتی؛ مظفر علی دادی گراوند؛ هادی حق نظری؛ نجمیه گراوند