زمینه ها و علل پیدایش رویکرد اعتدالی در میان خوارج و برآمدن اباضیان

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان

چکیده

حضور و زندگی گروهی از خوارج پس از جنگ نهروان در بصره و تحت تأثیر قرار گرفتن ایشان از بافت جمعیتی بصره، مانند صحابه صاحب نام حاضر در این شهر هم‌چون عبدالله بن عباس، ایرانیان و موالی ایرانی، فقها و تابعان و حضور برخی از بزرگان خوارج مانند مرداس بن ادیة و برادرش عروة که با در پیش گرفتن روش اعتدالی مورد توجه سایرین بودند سبب شد اباضیان تحت تأثیر آنان، به مرور راه اعتدال در پیش گیرند. این پژوهش با استفاده از روش وصفی- تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه‌ای به بررسی و تبیین زمینه­ها و علل گرایش خوارج به خصوص اباضیان به اعتدال می‌پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Grounds and Reasons of the Advent of Moderate Approach among kharijis and the Appearance of Abazis

نویسندگان [English]

  • Mostafa pirmoradiyan 1
  • Fereshteh Busaeedi 2
  • Zahra Hossein Hashemi 3
1 Assistant professor of history department, Isfahan University
2 Ph. d student of history of Shiism, Isfahan University
3 M.A student of history of Islam, Isfahan University
چکیده [English]

The presence and the group life of kharijis following Nahravan fight in Basra and their being affected by the population of Basra such as the prominent followers like Abdullah Ibn e- Abbas, Iranians and the Iranian clients, jurisprudents and followers, also the presence of some nobles of kharijis like Madras Ibn e- Adieh, his brother Orvah, who were at the center of attention of the others due to moderate approach had an impact on Abazis to take this mode of life consequently. Through a descriptive-analytical method and library study, this article studies and clarifies the grounds as well as the reasons of the tendency of kharijis particularly Abazis towards moderation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kharijis
  • Abazieh
  • Jabir Ibn e- Zeid
  • Abu Balal e-Madras
  • Moslem Ibn e- Abi karimeh
  • Basra