زمینه ها و عوامل فراز و فرود گرایش مردم مدینه به اهل بیت: در دوره امویان

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه و دانشجوی دکتری تاریخ تشیع اثنا عشری دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

اهل‌بیت: حدود دو قرن و نیم در مدینه حضور داشتند. این زمان را می‌توان به چهار دوره نبوی، چهار خلیفة نخست، امویان و عصر اول عباسی تقسیم کرد. مدینه وطن ائمه اهل‌بیت: بود و مردمانش شاهد فضل و کمال ایشان بودند و سفارش‌های پیامبر6 درباره ایشان را به یاد داشتند. از این­رو انتظار می­رود گرایش مردم مدینه به اهل بیت: در مقایسه با دیگر شهرها بیشتر باشد. اما این گرایش یکنواخت نیست و در دوران مختلف، فراز و فرود دارد. این مقاله بر آن است که با استفاده از گزارش‌های تاریخی به بررسی گرایش مدنیان به اهل بیت: در دوره اموی بپردازد و نشان دهد در دوران اموی به دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این گرایش رو به افول بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grounds and Factors of Rise and Fall in the Tendency of People of Medina towards Prophet’s Household in Umayyad period

نویسنده [English]

  • Mahdi Noormohammadi
Graduated from seminary school, ph. d student of Shiite history of Twelvers, University of Religions and Denominations
چکیده [English]

The household of prophet was present in Medina around two and a half centuries. This era could be divided into four phases: prophetic era, the first four caliphs, Umayyads, and Abbasid first era. Medina was the first hometown of household of prophet and its people were aware of the excellence and virtue of them and the recommendations of prophet about them were evergreen. Hence, it is expected that the tendency of people of Medina towards them be more than that of the other cities. However, this tendency is of fall and rise in different phases. Relying on the historical reports, this article is to study the tendency of people of Medina in Umayyad time and to illustrate that this tendency has been of falling trend due to political, social, cultural as well as economical reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infallible Imams
  • household
  • Umayyads
  • Shiism
  • people of Medina