دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، زمستان 1389 
8. پیدایش و تطور دولت زیدیه در یمن

صفحه 227-270

سید علی موسوی نژاد؛ علی یزدانی