دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، بهار 1383 
7. در آمدى بر جغرافیاى قصص قرآنى

صفحه 135-166

عبدالعزیز کامل؛ حسین علینقیان


8. ابن اشعث‏

صفحه 167-186

ال. ویکا واگلیرى‏؛ علی اکبر عباسی