رسمى شدن کیش اسماعیلیه و تأثیرات آن در مصر عصر فاطمى‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ - دانشگاه الزهراء.

چکیده

فتح مصر در سال 358 قمرى به رهبرى المعزلدین اللَّه چهارمین امام خلیفه فاطمى و با همت و تلاش جوهر صقلى سردار وفادار وى به بار نشست. به دنبال انتقال مرکز خلافت فاطمیان از مغرب به مصر و تأسیس نهادهاى علمى و مذهبى جهت ترویج کیش اسماعیلیه این مذهب در مصر رسمیت یافت و مدت 209 سال سایه‏هاى اقتدار سیاسى و مذهبى خلافت فاطمیان بر مصر و مناطق تحت سلطه گسترانیده شد.
دیرپایى و استمرار خلافت فاطمیان و تثبیت ارکان قدرت سیاسى و نظامى ایشان که ارتباط تنگاتنگى با رسمیت یافتن مذهب اسماعیلیه داشته است، این سوال اساسى را پیش مى‏آورد که رسمیت یافتن کیش اسماعیلیه چه تأثیرى بر ساختار قدرت خلافت فاطمیان داشته است؟
در این مقاله تلاش شده است که در دو حوزه نظر و عمل ضمن پرداختن به تأثیرات سیاسى و اجتماعى و فرهنگى مذهب اسماعیلیه، نتایج و پیامدهاى رسمى شدن این کیش در مصر بررسى گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Recognition of the Ismalite Religion and Its Impacts During the Fatemite Era in Egypt

نویسنده [English]

  • Fatima Jan Ahmady
چکیده [English]

The capture of Egypt in 358 (After Hijrah) was accomplished as a result of the leadership of Al-Moez al-Din ol-Allah, the forth Fatemite imam/caliph, and the attempts made by his loyal commander, Johar Seghly. After the Fatemite center of power was moved from Morocco to Egypt, and after the establishment of scientific and religious foundations in order to propagate the religion of Ismalite, this religion was recognized and under the political and religious authority of the Fatemite caliphate over Egypt and the areas under their rule, it spread out.
The longevity of the Fatemite caliphate and the constancy of their political and military rule, closely related with the recognition of the Ismailite religion, brings about this question that what impacts the Ismailite religion recognition has had on the Fatemites' power strcture.
In this article it has been tried to deal, both theoretically and practically, with the political, social and cultural impacts of the Ismailite religion, and the consequences of its recognition in Egypt.