دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، زمستان 1383 
7. نگاهى به مکاتب شرق‏ شناسى در اروپا

صفحه 129-152

فتح الله الزیادی؛ حسن حسین زاده شانه چی