دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - بهار1400 _ مسلسل 85 - شماره پیاپی 85، خرداد 1400، صفحه 1-324 
زمینه‌ها و عوامل پیدایش فرقه‌نگاری نزد مسلمانان

صفحه 131-164

10.22081/hiq.2021.70432

وحید سعیدی؛ مصطفی پیرمرادیان؛ اصغر منتظرالقائم