نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.

چکیده

مذهب تشیع و اندیشه‌های شیعی در نخستین سال‌های ورود مسلمانان به اندلس و هم‌زمان با فتوحات اسلامی یا اندکی پس از آن، وارد این منطقه گردید. زمینه مناسب و پیدایش موانع گوناگون سبب گردید که تشیع در این منطقه، گسترش پیدا نکند. علل و عوامل گوناگونی سبب ناکامی شیعیان در نشر باورهای خود در این سرزمین بود. علل سیاسی مانند قیام‌های منسوب به شیعیان و رقابت امویان اندلس با حکومت‌های ادریسیان و فاطمیان و علل مذهبی مانند نفوذ مذهب مالکی و پیوند آن با سیاست و ارتباط تنگاتنگ فقهای مالکی با حاکمان، مهم‌ترین موانع بر سر راه اندیشه‌های شیعی بودند. این مقاله با اشاره به شرایط سیاسی و مذهبی اندلس در سال‌های نخستین ورود اسلام به آن‌جا، نقش این دو عامل را در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس بررسی می‌کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Political and Religious Elements on Preventing the Spread of Shiism in Andalusia

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Motahhari 1
  • Ali Asqar Montazar al- Qa’em 2
  • Seyed Asqar Mahmood Abadi 3
1 Ph. D in history of Islam, Isfahan University and assistant professor of Islamic science and culture institute
2 Associate professor of history department, Isfahan University
3 Professor of history department, Isfahan University
چکیده [English]

In the earliest years of the entrance of Muslims in Andalusia,  simultaneous with the Islamic conquests, or a little after that, the Shiite religion and thoughts reached in this region. The appropriate ground as well as the existence of diverse elements on the way of Shiism stopped the circulation of Shiism in there. Various elements were considered to be the causes of Shiites’ defeat pertaining to the spread of their beliefs. Political reasons such as the uprisings attributed to the Shiites, the competition of Andalusia Umayyads with Idrisiyan and Fatimid governments in addition to the religious reasons such as the penetration of Maleki religion in there and its connection with policy as well as the close relationship of Maleki jurisprudents with the rulers were considered the most important obstacles on the way of Shiite thoughts. Referring to the political and religious conditions of Andalusia in the early years of the entrance of Islam in there, this article studies the role of these two elements as the obstacles against the propagation of Shiism in this place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiism
  • Andalusia
  • Andalusia Umayyads
  • Maleki religion
  • Idrisiyan
  • Fatimid