کلیدواژه‌ها = بغداد
واکاوی هم‌گرایی و واگرایی اشاعره و حنابله در دوره سلجوقی در بغداد (429 – 465 ﻫ ق)

دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، مهر 1390، صفحه 153-183

مهدی وزین افضل؛ حسین اسماعیلی نصر آبادی


خواجه نصیرالدین طوسی و فتح بغداد

دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، دی 1387، صفحه 111-130

راضیه صالحی؛ محمد حسن ادریس


عباسیان و فاطمیان

دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، شهریور 1385، صفحه 47-64

هدیه تقوی


آل بویه، عباسیان و تشیع

دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، خرداد 1385، صفحه 83-100

پروین ترکمنی آذر


ابن علقمى و سقوط بغداد

دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، دی 1384، صفحه 125-150

محمد طاهر یعقوبی


منازعات مذهبى در بغداد (656 - 232ه )

دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، اردیبهشت 1384، صفحه 95-142

منصوره کریمی قهی


حیات سیاسى و اجتماعى زبیده خاتون‏

دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، مهر 1383، صفحه 5-44

زهرا نوروزی


کرخ در دوره‏ ى آل‏بویه

دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، اردیبهشت 1382، صفحه 107-124

ساسان طهماسبی