کلیدواژه‌ها = تاریخ اقتصادی
عوامل مؤثر در کاهش کارایی اقتصادی فعالیت‌های کشتیرانی رودخانه‌های عراق در عصر عباسیان (132ـ334ق)

دوره 23، شماره 2- تابستان 1401- مسلسل 90، آذر 1401، صفحه 267-294

10.22081/hiq.2022.73499

نعمت‌اله زکی‌پور؛ جعفر نوری؛ مجید شموسی مطلق


بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت‌های صفویه و مغولان کبیر هند

دوره 19، شماره 2 - تابستان 97 - مسلسل 74، شهریور 1397، صفحه 211-240

10.22081/hiq.2018.66109

خسرو کمالی سروستانی؛ مرم جعفری سروجهانی


چرایی شکست اصلاحات اقتصادی عمر بن عبدالعزیز (م101ق)

دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، بهمن 1395، صفحه 161-192

سید امیر میرهلی


نقش بازرگانان در بافت تاریخی شهر یزد در عصر قاجار

دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، اردیبهشت 1394، صفحه 231-261

حمید عزیزی؛ حسن کریمیان