نویسنده = حسین ایزدی
واکاوی انگیزه‌ها و اهداف تیموریان در سیاست‌های مذهبی

دوره 23، شماره 1 - بهار 1401- مسلسل 89، مرداد 1401، صفحه 215-242

10.22081/hiq.2022.73190

حسین ایزدی


بازشناسی جریان‌های فکری اثرگذار در منطقه شامات در دوره ایوبیان تا پایان ممالیک

دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، دی 1396، صفحه 229-258

10.22081/hiq.2018.65031

شهناز کریم زاده سورشجانی؛ زهراء روح اللهی امیری؛ حسین ایزدی


سیاست‌های مذهبی و وضعیت علمی و آموزشی شامات(از اتابکان زنگی تا پایان ممالیک)

دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، شهریور 1395، صفحه 161-186

حسین ایزدی؛ شهناز کریم‌زاده سورشجانی


بخارا و نقش سامانیان در شکوفایی آن

دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، شهریور 1394، صفحه 115-139

حسین ایزدی؛ سید محمد حسینی


منجی گرایی در عصر حاکمیت مغول ها در ایران

دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، تیر 1392، صفحه 65-88

حسین ایزدی


جایگاه وقف در توسعه تشیع در عصر ایلخانان

دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، تیر 1391، صفحه 151-181

حسین ایزدی؛ صدرالله اسماعیل زاده


وضعیت سیاسی تشیع از اضمحلال صفویه تا کریم خان زند

دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، شهریور 1390، صفحه 7-35

حسین ایزدی؛ فاطمه پهلوان پور


مذهب خواجه نصیرالدین طوسی و تاثیر آن بر تعامل وی با اسماعیلیان نزاری

دوره 11، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 89 - مسلسل 41 و 42، تیر 1389، صفحه 27-47

حسین ایزدی؛ مطهره سادات احمد پناه


فضل الله بن روزبهان خنجی و شریعتنامه نویسی در قرن نهم

دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، تیر 1388، صفحه 33-66

حسین ایزدی


مناقب خوانی دردوره آل بویه

دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، شهریور 1387، صفحه 25-56

حسین ایزدی؛ مهدی زیرکی


جغرافیاى تاریخى کوفه

دوره 1، شماره 4 - زمستان - مسلسل 4، دی 1379، صفحه 72-85

حسین ایزدی