بازشناسی جریان‌های فکری اثرگذار در منطقه شامات در دوره ایوبیان تا پایان ممالیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 استادیار گروه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه باقر العلوم(ع)

چکیده

منطقه راهبردی شام قدیم، شامل: سوریه، اردن، لبنان و فلسطین امروزی در بازه مهمّ تاریخی ایوبیان (567ـ658ق) تا پایان ممالیک (648ـ923ق)، شاهد مهم‌ترین رویدادهای تاریخ سیاسی خود، یعنی تداوم جنگ‌های صلیبی و حمله مغولان بود. این رویدادهای نظامی و سیاسی در کنار اوضاع فرهنگی و اجتماعی آن دوره، زمینهساز پیدایش رویکردهای فکری گوناگونی در میان اهل‌سنّت و شیعیان امامی‌مذهب این منطقه شد. بازشناسی جریان‌های فکری منطقه شامات میتواند در شناخت ریشههای تاریخی رویدادهای سیاسی و اندیشگی کنونی این بخش از جهان اسلامی سودمند باشد.
مقاله حاضر، کوشیده است با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی پس از بررسی اوضاع فرهنگی و اجتماعی این منطقه در دوره ایوبیان و ممالیک، بدین پرسش پاسخ دهد که جریان‌های فکری اثرگذاری که دامنه نفوذ خود را به عنوان میراثی تاریخی در این منطقه به یادگار گذاشته‌اند، کدام‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در این زمینه، از رشد تصوف و پیدایش برخی جریان‌های منحرف شیعی و سنّی و نیز تعصب‌ورزی در برخورد با بزرگان اندیشه می‌توان یاد کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Intellectual Trends Effective on Syria at the Age of Ayubids up to the End of Mamalik

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Karimzadeh Sooreshjani 1
  • Zahra rooholahiamiri 2
  • Hossein Izadi 2
1 M. A in history of Islam, Baqer al- Olum University
2 Assistant professor of history department, Baqer al- Olum University
چکیده [English]

The strategic areas like Syria, Jordan, Lebanon, and Palestine during the significant historical era of Ayubids up to the end of Mamalik have been observant of the most important events of the political history such as constant crusade wars and Mongolian assault. These military and political happenings along with the cultural and social situations of this era provided the development of various intellectual trends among the Sunnites and Shiites of this region.
Reviewing these intellectual trends can be valuable in regard with the identification of historical origins of the present intellectual and political events in this part of the Islamic world.
Relying on descriptive-analytical approach, the present article is to answer the question related to the identification of effective intellectual trends as the historical heritage in this area following the investigation of cultural and social conditions of this area during Ayubids and Mamalik era.
The findings of research illustrates that it can be referred to the development of Sufism and some deviated Shiite and Sunnite trends as well as revealing prejudice in dealing with the great thinkers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria
  • Ayubids
  • Mamalik
  • selfism
  • history of Shi’ah