مناقب خوانی دردوره آل بویه

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضوهیأت علمی گروه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

2 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

دوره آل بویه ازمهمترین دوره های رشد وشکوفایی تشیع است . در این دوره شیعیان اقدام به مدح ورثای امامان و ذکر مناقب آنان دراماکن عمومی می کردند که ازآن به عنوان مناقب خوانی یاد شده است . این کار فرهنگی که با مقابله به مثل و واکنشهای اهل سنت مواجه شد، کم وبیش قبل ازاین دوره نیز مرسوم بود و در دوره سلجوقیان نیز به حیات خود ادامه داد . منظور از مناقب خوانی معنای عام آنکه شامل سرایش شعر ونثر در مدح امامان شیعه و مثالب برخی از صحابه ونقل آن درمحافل واماکن عمومی است، میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Magheb-khani in the Buyid Period

نویسندگان [English]

  • Hosein Izadi 1
  • Mahdi Ziraki 2