دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، پاییز 1393 
3. چگونگی و زمان گرایش خاندان اَعیَن به تشیع

صفحه 61-88

روح الله رجبی پور؛ سید حسین فلاح زاده


5. نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس

صفحه 115-133

حمید رضا مطهری؛ اصغر منتظر القائم؛ سید اصغر محمود آبادی