دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، تابستان 1390 
5. فتوحات مسلمانان در قفقاز

صفحه 117-139

سید سجاد حسینی؛ جعفر آقازاده


6. ثوری‌ها و حنبلی‌های اصفهان

صفحه 141-159

ساسان طهماسبی؛ زینب فرخی