درآمدی بر روش و بینش تاریخی اسکندربیگ منشی ترکمان در عالم آرای عباسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ اسلام

چکیده

مجموعه کتاب­های تاریخی دوره صفویه، حلقه ارتباط میان اندیشه تاریخ­نگاری دوره­های قبل از عصرصفوی و پس از آن است. عالم آرای عباسی تألیف اسکندربیگ منشی ترکمان یکی از مهم­ترین این آثار و اوج تکامل تاریخ­نگاری عصر صفوی محسوب می­شود که به تاریخ سلسله صفوی از آغاز تا مرگ شاه عباس اول پرداخته است. در این پژوهش، مهم­ترین مؤلفه­هایی که اسکندربیگ منشی در روش­نگارش تاریخ به کاربرده است و هم چنین بینش تاریخی او که در نحوه تحلیل و تبیین رخدادها توسط وی نقشی مؤثر داشت، بررسی می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Historical Approach of Skandar Beig e-Monshi e-Turcoman in Alam e-Araye Abbasi

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sarkheil
چکیده [English]

A set of historical books of Safavid time is considered as a bond between the idea of historiography in pre and post phases of Safavid era. Alam e- Araye Abbasi compiled by Skandar Beig Monshi e-Turcoman is considered as the most significant of these works as well as the peak of evolution in Safavid historiography. It is an investigation of the history of Safavid dynasty from the beginning until the death of Shah Abbas 1th . In this research, it will be investigated the most significant elements utilized by Skandar Beig e-Monshi related to the method of historiography as well as his historical approach efficient in the way of analysis and statement of events. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skandar Beig Monshi-e Turkmen
  • Alam e- Araye Abbasi
  • historical method
  • historical approach
  • Safavid