کلیدواژه‌ها = الموت
اسماعیلیان در الموت و جنوب ناحیه دریای مازندران پس از فتوحات مغول

دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، مهر 1391، صفحه 105-136

شفیق ویرانی؛ ساسان طهماسبی


بررسی تحولات فرهنگی اسماعیلیان نزاری از دعوت تا سلطنت (483 – 654ه.ق/ 1190 – 1256م.)

دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، شهریور 1387، صفحه 175-205

مریم غلامی؛ علی منصوری


دور قیامت در نظر اسماعیلیان نزارى

دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، مهر 1381، صفحه 143-166

على رضا روحى میرآبادى


((راشدالدین سنان)) پیشواى بزرگ اسماعیلیان شام در عصر صلیبى

دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، مهر 1380، صفحه 137-168

عبد الله ناصری