دور قیامت در نظر اسماعیلیان نزارى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ و تمدن ملل اسلامى ـ دانشگاه آزاد اسلامى مشهد.

چکیده

نزاریان ایران از سال 487 قمرى که المستنصر بالله فوت کرد تا سال 557 قمرى از امام مستور پیروى مى کردند. از این تاریخ به بعد پیرو امامت حسن بن محمد بن کیابزرگ که پدرش حجت و داعى امام مستور بود گردیدند. حسن دوم در سال 559 قمرى با اعلام دور قیامت تغییر اساسى در نگرش نزاریان به مذهب و عقاید مذهبى به ویژه بهشت و دوزخ به وجود آورد و عبادات ظاهرى را ملغى اعلام کرد.
جایگاه و اهمیت امام در بین نزاریان و همچنین باطنى گرا بودن آنها در پذیرش این اعتقاد تإثیر بسزائى داشت. با اعلام دور قیامت, نزاریان وارد دور جدید تاریخ خود شدند که تا سال 607 قمرى ادامه داشت. در این سال جلال الدین حسن نومسلمان قیامت را باطل اعلام کرد و نزاریان را به پیروى از شریعت فرا خواند, اما این اعتقاد هم دیرى نپایید که با به قدرت رسیدن فرزندش علإالدین محمد سوم بار دیگر رویکرد محدودى به عقیده قیامت به وجود آمد و عقیده ستر بین آنها نضج گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Resurrection Cycle among Ismaili Nizaris

نویسنده [English]

  • Alireza Roohi
چکیده [English]

From 487 AH, when the Fatimid caliph, al - Mustansir (Billah) died, to 557 the Nizaris of Iran followed Imam Mastur. From 557 after, they accepted the Imamah of Hasan ibn Muhammad ibn Kiabozorg whose father had been the Hujjah and the caller to Imam Mastur.
In 559, Hasan II declared his principle of the Resurrection Cycle and brought about a fundamental change in the Nizari view towards religion and religious beliefs, in particular the Heaven and Hell, and thus nullified all formal ritual worships.
The high position and importance of the person of the imam among the Nizaris plus their internalistic disposition were very influential in their accepting of Hasan's new principle. With the declaration of the Resurrection Cycle the Nizaris entered a new period in their history which continued until 607 AH. In this year, Muhammad II declared the Resurrection itself as null and invalid and called upon the Nizaris to merely follow and bind themselves ah, but this to shari his son, Hasan III, oming to power, second doctrine did not last long either. With there was a limited return to the belief in the Resurrection and the new dogma of Sitr (cover) rose to prevalence among the Nizaris.