نویسنده = حسین مرادی نسب
تعداد مقالات: 2
2. نقش دانشمندان شیعه در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در شامات از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری

دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، بهار 1397، صفحه 135-166

حسین مرادی نسب؛ هادی شمس‌آبادی