دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، دی 1387 
الحمرا نمود هنر و معماری بنی نصر

صفحه 63-82

محمد علی چلونگر؛ علی اکبر عباسی


کتاب شناسی تاریخ بیهقی

صفحه 171-200

محمد رضا ابن رسول؛ نفیسه رئیسی