کلیدواژه‌ها = مغول
اسماعیلیان در الموت و جنوب ناحیه دریای مازندران پس از فتوحات مغول

دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، مهر 1391، صفحه 105-136

شفیق ویرانی؛ ساسان طهماسبی


خواجه نصیرالدین طوسی و فتح بغداد

دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، دی 1387، صفحه 111-130

راضیه صالحی؛ محمد حسن ادریس


پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران روزگار ایلخانی

دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، شهریور 1385، صفحه 65-94

حسین ابراهیمی


ابن علقمى و سقوط بغداد

دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، دی 1384، صفحه 125-150

محمد طاهر یعقوبی


ابن ابى‏ الحدید

دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، تیر 1384، صفحه 197-205

ال . ویکاواگلیرى؛ علی اکبر عباسی


سید اجل، عمر شمس‏ الدین و نقش او در نشر اسلام در چین‏

دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، تیر 1383، صفحه 71-96

محمد امامی


سادات در دوره مغول

دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، دی 1381، صفحه 75-88

جواد عباسی


اندیشه مشیت الهى در تاریخ نگارى اسلامى ((مطالعه موردى, تاریخ جهانگشاى جوینى))

دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، فروردین 1380، صفحه 133-166

اسماعیل حسن زاده