نویسنده = ابراهیم صالحی حاجی آبادی
اعتبارسنجی گزارش‌هایی از مقتل الحسین در الإرشاد بر پایه معیارهای تاریخ‌نگاری شیخ مفید

دوره 23، شماره 3- پاییز 1401- مسلسل 91، اردیبهشت 1402، صفحه 31-58

10.22081/hiq.2023.74144

رضا رمضانی؛ ابراهیم صالحی حاجی آبادی


کاربست روش متن‌پژوهی در بررسی انتقادی گرایش مذهبی هشام کلبی

دوره 23، شماره 2- تابستان 1401- مسلسل 90، آذر 1401، صفحه 145-176

10.22081/hiq.2022.73495

زهراء روح اللهی امیری؛ ابراهیم صالحی حاجی آبادی


اعتبار سنجی تاریخی رجال شیخ طوسی در ضبط اصحاب امام حسین(ع)

دوره 21، شماره 3 - پاییز 99 - مسلسل 83، آذر 1399، صفحه 139-166

10.22081/hiq.2020.69377

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ رضا رمضانی؛ رشید رکابیان


جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی

دوره 19، شماره 4 - زمستان 97 _ مسلسل 76، تیر 1398، صفحه 79-98

10.22081/hiq.2019.67077

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات؛ رضا رمضانی