کلیدواژه‌ها = روش تاریخی
تعداد مقالات: 3
3. درآمدی بر روش و بینش تاریخی اسکندربیگ منشی ترکمان در عالم آرای عباسی

دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، تابستان 1390، صفحه 89-115

فاطمه سرخیل