نویسنده = سید مسعود شاهمرادی
تعداد مقالات: 4
1. اسماعیلیه نزاری محمدشاهی و قاسم‌شاهی ایران در دوران صفویه

دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، تابستان 1397، صفحه 241-280

سید مسعود شاهمرادی


2. نقش قبایل یمنی در رواج تشیع در آذربایجان طیّ سده‌های نخست اسلامی

دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، بهار 1394، صفحه 119-147

سید مسعود شاهمرادی


3. مهاجرت قبایل عرب به آسیای مرکزی و پیآمدهای آن در قرون اولیه هجری

دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، تابستان 1391، صفحه 113-150

اصغر محمود آبادی؛ سید مسعود شاهمرادی


4. کارکردهای نظام تیمار و علل فروپاشی آن در امپراتوری عثمانی

دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، تابستان 1390، صفحه 57-87

سید مسعود شاهمرادی؛ کیومرث عظیمی