اسماعیلیه نزاری محمدشاهی و قاسم‌شاهی ایران در دوران صفویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ اسلام، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

10.22081/hiq.2018.66110

چکیده

با ظهور صفویان و رسمیت تشیع اثنی‌عشری در ایران، اسماعیلیان نزاری با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه شدند. نزاریان محمدشاهی، به دنبال ناکامی در حفظ موقعیت خود در ایران، انتقال فعالیت‌ها و حتی مرکز امامت خویش به هند را برگزیدند؛ ولی نزاریان قاسم‌شاهی، با اتخاذ سیاست تقیه و در پوشش تصوف، به حیات خود ادامه دادند و موفق شدند تا انتهای دوران صفویه، سازمان خویش را بازسازی و سازماندهی نموده، آن را به دوران بعدی منتقل نمایند.
مسئله پژوهش حاضر، بررسی اوضاع و احوال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی اسماعیلیان نزاری محمدشاهی و قاسم‌شاهی ایران در دوران صفویه با بهره‌گیری از روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mohammad Shahi and Qasem Shahi Nizari Ismaelites of Iran in Safavid Era

نویسنده [English]

  • Seyed Masood Shahmoradi
Ph. D in History of Islam, Assistant Professor of Islamic Theology, Zanjan Medical Science University
چکیده [English]

Along with the advent of Safavid and official status of Shiite Twelvers in Iran, Nizari Ismaelites faced with some problems and limitations. Mohammad Shahi Nizaris decided upon the transferring their activities and even center of their Imamate to India after feeling disappointed related to preserving their position in Iran, while Qasem Shahi Nizaris continued their existence by taking concealment strategy through the facade of Sufism and succeeded to redevelop and systematize their organization until the end of Safavid era and even transferred it to the next era. The main issue of the present research is the study of political, cultural, social, and religious conditions of Mohammad Shahi and Qasem Shahi Nizari Ismaelites of Iran in time of Safavid via the descriptive-analytical method and relying on the historical documents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nizari Ismaelites
  • Mohammad Shahi Sect
  • Qasem Shahi Sect
  • Safavid
  • Anjidan