دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، زمستان 1394، صفحه 1-240 
1. بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری

صفحه 7-41

روح‌الله توحیدی‌نیا؛ نعمت‌الله صفری‌فروشانی