کلیدواژه‌ها = عاشورا
بررسی جامعه شناختی فرایندِ تغییراتِ ارزشیِ جامعه اسلامی در عصر معاویه

دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، آذر 1394، صفحه 7-33

شمس الله مریجی


درآمدی بر سنت سازی امویان؛ مطالعه روندی- فرایندی روزه عاشورا

دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، آذر 1394، صفحه 71-108

احمد فلاح زاده


بررسی تاریخیِ «انسجام» و «هویّت» اسلامی بعد از عاشورا

دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، مهر 1390، صفحه 7-39

حبیب الله بابایی


جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا

دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، دی 1385، صفحه 49-80

علی آقاجانی قناد