درآمدی بر سنت سازی امویان؛ مطالعه روندی- فرایندی روزه عاشورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

چکیده

سنت های اسلامی به مثابه ی سفارشی الاهی نخستین بار بوسیله رسول خدا در جامعه ی مسلمانان مطرح شد، این در حالی بود که هنوز ساختار اجتماعی سرزمینهای اسلامی، شاکله ای بیشتر عربی بود تا اسلامی. همین دیدگاه سبب شد تا خلفای سه گانه و در ادامه ی آنها، امویان، با شخصی شماری سنن نبوی بکوشند تا سنتهای جدیدی را به نام خود ثبت نمایند. فضای فکری شام و فرمانروایی طولانی مدت امویان در این سامان از یک سو و شیوه عربی ـ رومی آن هم بر همان مبناهای پذیرفته شده در مکه از سوی دیگر به یاری جایگاه قریشی بودنشان زمینه و مقدمات لازم برای سنت سازی امویان را فراهم کرد. چشم انداز قریشی ـ عربی و انتساب جعلی به پیامبر و بعدها بهره گیری از صحابه ی حدیث ساز، شیوه ی نویی را در سنت سازی بر مبنای حذف دوامدار فضایل اهل بیت و شخصیت بخشی به امویان در تاریخ اسلام ثبت کرد. این نوشتار یکی از نمونه های جعل سنن، یعنی روزه داری در عاشورا را در یک بررسی روندی-فرایندی، بر مبنای «نظریه ی پخش» در منابع تاریخی به جستجو نشسته تا ساختگی بودن جریان روزه عاشورا را مستند نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Omayyad’s Developing Tradition; Process Study of Fasting on Ashura

نویسنده [English]

  • Ahmad Fallahzadeh
Ph. D student of history of Islam, university of Islamic religions, Tehran
چکیده [English]

The Islamic convention as a divine order was first mentioned by Prophet Mohammad in the community of Muslims, while the social structure of Islamic lands was mostly Arabic rather than Islamic one. This very viewpoint led the triple caliphs and afterward Umayyads to register the new traditions as their own work via personalizing prophetic traditions. The intellectual atmosphere of Syria and the long lasting commandment of Umayyads in this area on one hand and its Roman-Arabic method on the basis of the accepted fundamentals in Mecca on the other hand was du to the position of Quraish and this matter provided the required ground for Omayyad’s developing tradition. Quraishi-Arabic view points as well as the false attribution to the prophet Mohammad PBUH and subsequently, taking advantage of tradition developing followers registered a new way towards developing tradition on the basis of enduring removal of virtues of Ahl e- Bait  and gave majesty to Umayyads during the history. This writing has investigated one of the samples of concocting traditions, fasting on Ashura via the process study on the basis of “Pakhsh Theory in the historical sources to document the artificiality of fasting on Ashura.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ashura
  • Umayyads
  • tradition making
  • fasting on Ashura
  • concocting tradition