کلیدواژه‌ها = ایلخانان
نقش سید بن طاووس (م664ق) در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعیان

دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، خرداد 1396، صفحه 33-58

10.22081/hiq.2017.63456

محسن رحمتی؛ زینب بیرانوند


سیاست مذهبی حکومت ایلخانی؛ تسامح یا آشفتگی مذهبی؟

دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، دی 1391، صفحه 133-154

علیرضا کریمی؛ منوچهر صمدی وند


اسماعیلیان در الموت و جنوب ناحیه دریای مازندران پس از فتوحات مغول

دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، مهر 1391، صفحه 105-136

شفیق ویرانی؛ ساسان طهماسبی


جایگاه وقف در توسعه تشیع در عصر ایلخانان

دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، تیر 1391، صفحه 151-181

حسین ایزدی؛ صدرالله اسماعیل زاده


مراکز علمی ایران در دوره ایلخانان

دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، خرداد 1386، صفحه 7-32

پروین ترکمنی آذر


پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران روزگار ایلخانی

دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، شهریور 1385، صفحه 65-94

حسین ابراهیمی


سادات در دوره مغول

دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، دی 1381، صفحه 75-88

جواد عباسی