نویسنده = هادی عالم زاده
بررسی منابع سیره نبوی؛ بازخوانی آرای رژی بلاشر

دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، آذر 1392، صفحه 45-73

هادی عالم زاده؛ زیبا شفیعی خوزانی


نقدی بر مقاله «حاج بکتاش ولی و طریقت بکتاشیه»

دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، شهریور 1385، صفحه 95-105

هادی عالم زاده؛ فهیمه مخبر دزفولی


استقرار و تحکیم خلافت در مدینه‏

دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، مهر 1382، صفحه 5-24

هادی عالم زاده


پیشینه تاریخ نگارى عاشورا

دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، مهر 1380، صفحه 83-98

هادی عالم زاده


اوضاع دینى, فرهنگى و اجتماعى سده ششم هجرى به گزارش ابن جوزى (511 - 597ق)

دوره 1، شماره 2 - تابستان - مسلسل 2، تیر 1379، صفحه 175-191

هادی عالم زاده