نویسنده = سید مهدی جوادی
خان و جایگاه سیاسی و اجتماعی آن در تاریخ اسلام

دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، خرداد 1386، صفحه 131-147

سید مهدی جوادی


علویان و اندیشه های شیعی در اندلس

دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، آذر 1385، صفحه 111-126

سید مهدی جوادی


تحوّل نظام خاتم و نشان در تشکیلات اسلامى‏

دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، دی 1384، صفحه 65-85

سید مهدی جوادی


«خواتین» و نقش سیاسى - اجتماعى آنان در تاریخ اسلام‏

دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، تیر 1384، صفحه 151-182

سید مهدی جوادی